Poradniki

Podstawowe pojęcia

Co oznaczają pojęcia – wierzyciel, dłużnik, tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności.

Wierzyciel to podmiot na rzecz którego zostało stwierdzone tytułem wykonawczym uprawnienie do egzekwowania od dłużnika świadczenia (pieniężnego lub niepieniężnego).

Dłużnik to podmiot, który według treści tytułu wykonawczego ma obowiązek spełnić określone świadczenie i przeciwko któremu toczy się egzekucja.

Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć komornikowi?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności).
Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego.

Prawa wierzyciela

Wierzyciel ma m.in. prawo do:

1. Egzekucji komorniczej.
2. Wyboru Komornika
3. Zlecenia Komornikowi poszukiwania majątku dłużnika.

Obowiązki dłużnika

Obowiązki dłużnika:

1. Spełnienie świadczenia.
2. Znoszenie egzekucji sądowej
3. Udzielanie Komornikowi wyjaśnień.
4. Stawianie się na wezwanie komornika.
5. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania.