Poradniki

Jakie dokumenty?

Jakie dokumenty trzeba przedłożyć komornikowi?

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (wyrokiem, nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności).
Wniosek egzekucyjny ma podstawowe znaczenie dla postępowania egzekucyjnego, ponieważ organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela. Organ egzekucyjny nie może wyjść poza jego żądanie, nawet jeżeli z tytułu wykonawczego wynika co innego. Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc. We wniosku egzekucyjnym należy wskazać:
1. Komornika do którego wniosek jest kierowany, a w przypadku wyboru Komornika oświadczenie o wyborze Komornika przez wierzyciela na podstawie art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
2. imię i nazwisko/ nazwę wierzyciela wraz z jego adresem, celowe jest również podanie numeru telefonu kontaktowego, rachunku bankowego, na który należy przekazywać wyegzekwowane od dłużnika kwoty oraz w sprawach z zakresu prawa pracy właściwego wierzycielowi Urzędu Skarbowego,
3. imię i nazwisko/nazwę dłużnika wraz z adresem zamieszkania, siedziby, prowadzenia działalności, celowe jest podanie również danych identyfikujących dłużnika – PESEL, NIP, REGON, imiona rodziców, datę urodzenia oraz numeru telefonu do dłużnika,
4. wskazanie świadczenia , które ma być spełnione przez dłużnika.
W przypadku świadczenia pieniężnego jest to wskazanie kwot o które wierzyciel wnosi z rozbiciem na poszczególne składniki świadczenie tj. np. należność główna, odsetki, koszty procesu,
5. wskazanie sposobów egzekucji,
6. podpis wierzyciela (lub pełnomocnika) pod wnioskiem egzekucyjnym, w przypadku reprezentowania wierzyciela przez pełnomocnika należy do wniosku egzekucyjnego załączyć pełnomocnictwo.

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego i wykonuje tytuł zgodnie z wnioskiem wierzyciela. Inicjując egzekucję, wierzyciel we wniosku musi dokładnie oznaczyć świadczenie, jakie ma być spełnione, oraz wskazać sposób egzekucji (art. 797 i 799 § 1 kpc). Komornik nie może zastosować innego sposobu egzekucji niż zgłoszony we wniosku. Wierzyciel zobowiązany jest popierać egzekucję, składać odpowiednie wnioski i wyjaśnienia.