Poradniki

Obowiązki dłużnika

Obowiązki dłużnika:

1. Spełnienie świadczenia.
2. Znoszenie egzekucji sądowej
3. Udzielanie Komornikowi wyjaśnień.
4. Stawianie się na wezwanie komornika.
5. Informowanie komornika o zmianie miejsca zamieszkania.

Spełnienie świadczenia. Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia. W przypadku świadczeń pieniężnych obowiązek ten polega na zapłacie komornikowi egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami na rachunek bankowy komornika lub gotówką w kancelarii komornika.
Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie sporzadzone w formie dokumentu urzędowego. Poprzez zapłatę do komornika całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi dłużnik zwalnia się z długu, a postępowanie egzekucyjne ulega zakończeniu. Ponadto komornik po dokonanej do niego zapłacie całości egzekwowanego świadczenia wraz z kosztami egzekucyjnymi odnotowuje o tym wzmiankę na tytule wykonawczym, który pozostaje w aktach bez zwrotu wierzycielowi.

Znoszenie egzekucji sądowej. Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym obliguje komornika do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 804 kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Dłużnik ma obowiązek współdziałania z komornikiem i nie utrudniania mu podejmowanych czynności. Dłużnik nie może usuwać, ukrywać, zbywać, darować, niszczyć, rzeczywiście lub pozornie obciążać albo uszkadzać składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 300 § 2 kodeksu karnego).

Udzielanie komornikowi wyjaśnień i stawianie się na wezwanie komornika.

Informowanie komornika o zmianie miejsca pobytu. Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny.