Systemy

EPU

EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego można złożyć do komornika zapośrednictwem internetu elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz jest zarejestrowanyw systemie EPU prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny

W Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, który rozpatruje pozwy wnoszone elektronicznie bez względu na wartość przedmiotu sporu, a swoją właściwością obejmuje całą Polskę. Akta sprawy prowadzi się w formie elektronicznej i w takiej też postaci podlegają udostępnianiu stronom.
Do pozwu nie dołącza się dowodów. Za pośrednictwem Internetu powód uiszcza opłatę sądową.
Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektroniczną i jest dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20-znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Powód loguje się na sądowym serwerze. Loginem jest numer PESEL powoda jeżeli go posiada albo numer NIP dla przedsiębiorcy.
Powód wnosi pozew o zapłatę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.