• jeden
  • dwa
  • trzy

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI nr KW 44.389

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-10-2018r.r. o godz. 09:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy Warszawska 1 w sali nr II,     odbędzie się druga  licytacja nieruchomości gruntowj, niezabudowanej, składającej się z działek nr 2294,2292   o łącznej pow. 2,6406 ha

należącej  do: Strzelczyk Izabela, wobec której orzeczono czynność sprzedaży nieruchomości zawartą pomiędzy Izabelą Strzelczyk a Wandą i Stanisławem Łyżwińskim za bezskuteczną wobec wierzyciela 

położonej: 26-640 Skaryszew, Gajowa, 

dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 44.389   [NKW: RA1R/00044389/4]

Suma oszacowania wynosi 54 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     36 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

Deutsche Bank PBC SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00  do godz.15:00 oraz przeglądać w     Sądzie Rejonowym w Radomiu przy Warszawska 1 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego. 

 

DRUGA LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW RA1R/00030592/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-10-2018r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Warszawska 1, sala II ,  odbędzie się druga  licytacja nieruchomości  gruntowej, składającej się z działki o nr 2194 o pow. 2,1931 ha zabudowanej drewnianą stodołą o pow, użytkowe 113,10 m.kw  

należącej  do: Strzelczyk Izabela, wobec której orzeczono czynność sprzedaży nieruchomości zawartą pomiędzy Izabelą Strzelczyk a Wandą i Stanisławem Łyżwińskim za bezskuteczną wobec wierzyciela 

 

położonej: 26-640 Skaryszew, Huta Skaryszewska, 

dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1R/00030592/9 

Suma oszacowania wynosi 65 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     43 334,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy Warszawska 1 pok. sek. I Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego. 

DRUGA LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW RA1R/00067452/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09.10.2018r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym W Radomiu przy ul.  Warszawskiej 1, sala II,  odbędzie się

druga licytacja  nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 4 i 46/4 o łącznej powierzchni 6,4100 ha zabudowanej bramą wjazdową, fundamentami budynku mieszkalnego o pow. zabudowy 240 m.kw, halą socjalno-magazynową o pow. użytkowej 149,40 m.kw, halą produkcyjną o pow. użytkowej 315,59 m.kw, halą produkcyjną o pow. użytkowej 246,73 m.kw, halą produkcyjną o pow. użytkowej 188,48 m.kw, halą produkcyjno-magazynowo-biurową o pow. użytkowej 905,51 m.kw, budynkiem tuczarni-ruiną- o pow. zabudowy 405,90 m.kw, budynkiem tuczarni o pow. 80,32 m.kw, silosem( stan awaryjny)- o pow. zabudowy 48,00 m.kw, drewnionym budynkiem obory o powierzchni użytkowej 47,33 m.kw, drewnianym budynkiem stodoły o pow. 105,96 m.kw, budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 63,80 m.kw, budynkiem garażowo-gospodarczy o pow. użytkowej 91,67 m.kw, suszarnią tytoniu o pow. użytkowej 5,80 m.kw, wiatą na narzędzia o pow. użytkowej 46,24 m.kw, drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 52,32 m.kw a także utwardzeniem terenu, ogrodzeniem, studnią kopaną i przynależną do nieruchomości infrastrukturą techniczną  

 

należącej  do dłużnika: Stanisław Łyżwiński

położonej: 26-640 Skaryszew, Huta Skaryszewska, 

 

dla której  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW RA1R/00067452/4   [NKW: RA1R/00067452/4]

Suma oszacowania wynosi 481 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     320 667,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy Warszawska 1 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego.