• jeden
  • dwa
  • trzy

SZA LICYTACJI NIERUCHOMOŚPIERWCI nr KW [NKW: RA1R/00114222/8]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Adamowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-10-2018r. o godz. 11:30 

w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 1w sali nr XIV,    odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  nr 83 , składającego się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i WC  o pow. użytkowej 56,01 m.kw 

należącego  do dłużnika: Andrzej Seroczyński w udziale 1/2 i Wioletty Jankowskiej w udziale 1/2 

położonego: 26-600 Radom, Bolesława Chrobrego  52

dla którego  Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW    [NKW: RA1R/00114222/8]

 

Suma oszacowania udziału Andrzeja Seroczyńskiego wynosi 71 900,00,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 925,00    zł.

Suma oszacowania udziału  Wioletty Jankowskiej wynosi 71 900,00,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53 925,00    zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 190,00zł.  dla każdego z udziałów. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Deutsche Bank PBC SA 92 19101048 2307 0436 2782 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy Warszawska 1 pok. Sekretariacie VII Wydziału Cywilnego   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik poucza, że zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) na nabywcy przedmiotu licytacji ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, na rachunek właściwego organu podatkowego, w terminie 14 dni od dania powstania obowiązku podatkowego.